Освен физическите ни тела, ние се състоим и от дълбоко психическа част. Често в ежедневието си я наричаме нашето вътрешно Аз, което отговаря за емоциите, чувствата и действията ни. То ръководи тялото ни и определя взаимоотношенията ни с околния свят и хората в него.

Искам да започна с използването на дефинициите на три понятия, които обикновено се използват като синоними за определяне на вътрешното Аз. Въпреки голямото си сходство обаче, те се различават значително по някои точки и са съвсем отделни равноправни съставни частни. Това са темпераментът, личността и характерът.

Темпераментът е широко понятие, което продължава да се дефинира все още от различни учени. За момента сa достигнали до извода, че той е свързан с различните измерения на поведението на индивида. Това може да бъде променено в резултат на взаимодействията на човека със заобикалящата го среда.

Личността според съвременните проучвания се отнася до поредица от виждания или поведенчески тенденции в определени ситуации, които са относително стабилни и последователни във времето. В допълнение се включват и онези индивидуални различия, т.е. вариациите в реакцията, които хората представят в ситуация, в основните на психологически процеси. Често нашата представа за личността ни не отговаря на реалното показване на действия.

Характерът се разделя по две направления, като те са етичен и психологически. Етичният характер от своя страна е свързан с това, което човек „иска да бъде“. При това се взема под внимание как човекът приема себе си. Психологичният характер е това, което човекът „е“ и начинът, по който действа в обществото. Той се базира на лични познания, оценки и възгледи, които му диктуват как да постъпва.

Е, сега сме малко по-запознати със съставните чати на нашата същност. Има и още много точки, по които може да се пише, но тях ще ги оставя за друг път.

Google+ Comments

Интересни Tags: