Кайзен (Kaizen) е японска дума, която се използва за описване на философия и методология за непрекъснато подобрение и усъвършенстване в работните процеси и организации. Тя се основава на идеята, че дори малки, непрекъснати промени и подобрения в работните практики могат да доведат до значителни увеличения на ефективността, качеството и производителността.
Съществен аспект на кайзен е акцентът върху участието на всички членове на организацията, от най-горното ръководство до работниците на място, в процеса на предлагане и внедряване на подобрения. Това създава култура на постоянно търсене на начини за оптимизация на дейностите и процесите, което, на свой ред, подпомага постигането на по-добри резултати.
Принципите на кайзен могат да бъдат приложени в различни сфери, включително производство, услуги, управление на проекти и лично развитие.

Google+ Comments

Интересни Tags: